bg en

Пасианс Отворени Аса
Правила на пасианса Отворени Аса


Трудност: Висока
Цел на играта: Да се подредят всички карти без Асата на фундамента.
Карти: 1 тесте от 52 карти за игра.
Ранг: В тази игра Асата имат най-висок ранг.
Фундамент: Карта може да бъде добавена, ако тя е със същия цвят и с по-нисък ранк от карта от върха на друга купчина.
Табло: Върху празните места може да се поставя произволна карта.
Преместване: От всяка от купчините на таблото може да се използва само най-горната карта. Карти не могат да се преместват между купчините, освен ако получаващата купчина е празна.
Резерва: Кликнете, за да се обърне по 1 карта на всяка купчина на таблото.
Кратко обяснение: Ако съществуват две или повече непокрити карти от от един цвят, то всички от тях освен тази с най-висок ранг могат да бъдат преместени върху таблото.